Les torres d'alta tensió. Crònica d’una mala gestió.
Què està pasant?  

El soterrament de les línies d’alta tensió que travessen Valldoreix i Mira-sol, està en perill. Els acords signats el 2006 entre els anteriors governs de l’EMD de Valldoreix, l’Ajuntament de Sant Cugat, la Generalitat de Catalunya, Red Eléctrica de España i ENDESA, no s’estan complint per voluntat de la Generalitat i la desídia de l’EMD i l’Ajuntament de StC. D’aquesta obra en depèn el desenvolupament de Valldoreix, amb la creació de la plaça de la centralitat cultural i comercial (Casal de Valldoreix), actualment sota les línies.

Antecedents Aquest projecte tan important per a Valldoreix fou promogut per l’anterior equip de Govern de l’EMD, de la Candidatura de Pro-grés, encapçalat per Montse Turu, aleshores Presidenta-Alcaldessa

El conveni inicial era per a la supressió de la línia i el seu trasllat a unes torres que passaven per Molins de Rei. Però la famosa apagada de Barcelona de juliol de 2007, va fer replantejar el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que conservava la línia de Valldoreix, passant a soterrar-la, i que a la llarga ha de passar de 110.000 a ser de 220.000 Volts. Amb això, Red Elèctrica va deixar de participar perquè ja no quedava implicada la línia de Molins. El projecte de soterrament va ser aprovat el juny de 2010.

Això va suposar un encariment del projecte original, que repartia els costos addicionals de tal manera que l’EMD es feia càrrec d’una quantitat superior a la de l’Ajuntament de StC, i se seguia comptant amb l’aportació de l’Estat a través del Pla de Millora de la Qualitat del Servei (PMQS), en forma de subvenció a ENDESA. Tot això es va establir en una segona addenda del Conveni original, signada el març del 2011, que donava er termini de finalització de les obres el 15 de juny de 2012, amb una possibilitat de pròrroga de 6 mesos, fins el 15 de desembre de 2012.

Aquesta pròrroga s’havia de tramitar davant dels responsables del PMQS (Ministerio de Fomento) teòricament abans del 15 de juny, en el cas de que no s’haguessin pogut acabar les obres. En cas contrari, el Conveni preveu que el que havia d’aportar el Ministerio a través del PMQS, ho haurien de pagar l’EMD i l’Ajuntament de StC

Com estan les coses No acabar les obres el 15 de desembre pot suposar que l’EMD i l’Ajuntament hagin de pagar 470.000€ més

L’EMD, que està en una situació econòmica que molts Ajuntaments ja voldrien, va obtenir el 2010 un crèdit per fer front a la part que li toca. Molt després l’Ajuntament de StC també va consignar la seva part.

Però la Generalitat va comunicar, el novembre del 2011, que no hi posava els diners a què s’havia compromès. Un incompliment molt greu que pot fer perillar tota l’operació.

En tot aquest temps s’ha avançat molt, però el tema no es desencalla. S’ha fet el projecte tècnic, s’han fet treballs a les capçaleres de la línia, s’han fet dues expropiacions de parts de finques per les que ha de passar el soterrament, ENDESA ha obtingut l’autorització administrativa per realitzar el projecte i també ha fet el concurs per adjudicar l’obra al què s’han presentat diverses empre-ses però encara no s’ha contractat.

Què falta, doncs? ENDESA no vol contractar l’obra mentre no tingui el compromís de totes les administra-cions que posaran els diners. Tenen el compromís de l’EMD i de l’Ajuntament de StC, però la Genera-litat no es compromet a res.

Això sí, l’Ajuntament de StC ha fet una reserva addicional de 900.000€ per cobrir la part que la Generalitat no vol posar, però sense cap com-promís per escrit de que algun dia la Generalitat pagarà. I això, a ENDE-SA, lògicament, no li val, ja que l’Ajuntament de StC no pot gastar-se uns diners per compte d’una altra administració.

Quí fa què

Poca informació i poca transparència per part de l’EMD i de l’Ajuntament de StC

D’aquesta obra en depèn el desenvolupament de Valldoreix, amb la creació de la plaça de la centralitat cultural i comercial (Casal de Valldoreix), actualment sota les línies

Al Ple de juny de l’Ajuntament de StC, la Federació d’Associacions de Veïns de St Cugat i tots el Grups polítics –PP, PSC, ICV i CUP– van preguntar insistentment a l’Alcal-dessa de Sant Cugat, i aquesta en-cara va acusar-los que els veïns es despertaven tard i que no s’havien interessat pel tema. Algú li va haver de recordar que la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix no solament havia estat la promotora del projecte quan era al govern, sinó que des que està a l’oposició ha preguntat constantment a l’actual President de l’EMD, i totes les res-postes havien estat gairebé de “no sap, no contesta”.

Que fem nosaltres

Aquest projecte tan important per a Valldoreix fou promogut per l’anterior equip de Govern de l’EMD, de la Candidatura de Pro-grés, encapçalat per Montse Turu, aleshores Presidenta-Alcaldessa

Amb Pablo Alonso, el nostre representant a l'EMD, estem empenyent el projecte amb totes les nostres forces

El nostre representant a la Junta de l’EMD, Pablo Alonso, després de demanar-ho insistentment, ha obtin-gut, per fi, informació de l’estat del projecte. Han passat molts mesos durant els quals els governs de l’EMD i de l’Ajuntament de StC han amagat la informació de les darreres cinc reunions de la Comissió Tècni-ca de Seguiment del projecte, for-mada per polítics i tècnics de l’EMD de Valldoreix, l’Ajuntament de Sant Cugat, ENDESA, la Direcció General de Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat i l’Institut Català de l’Energia.

Per les actes de les darreres reu-nions de la Comissió de Seguiment sabem que l’obra fa temps que està a punt de ser contractada, i que el seu cost serà notablement inferior al què s’havia previst inicialment, bai-xant d’uns 11,7 milions d’euros a poc menys de 7,4 milions. A Montornès s’ha finalitzat un so-terrament anàleg el març del 2011, que pertanyia al mateix pla. Per què no a Valldoreix? Quina diferència hi ha? Doncs que Montornès manté un Govern progressista.

No hi ha dubte que una millor ges-tió principalment per part del govern de l’EMD com a promotora del pro-jecte, i també de l’Ajuntament de StC, insistint amb més eficàcia, hagués suposat una major garantia d’èxit. Com a veïns estem pendents de que la Generalitat compleixi el seu compromís, i els nostres Governs hi haurien de treballar per seguir el tema de més a prop.

Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix